Home

Algemeen

In het najaar van 2022 hebben we het uitvoeringsprogramma inclusief de begroting 2023 opgesteld die uw raad in november 2022 definitief heeft vastgesteld inclusief amendementen. Deze bestuursrapportage is de eerste rapportage over de uitvoering van dit uitvoeringsprogramma en de begroting in 2023. De rapportage biedt inzicht in de uitvoering van de bestuurlijke taken en de actuele financiële situatie. Dit levert een bijdrage aan een goede monitoring.

Uitvoeringsprogramma

De uitvoering van het door de raad vastgestelde uitvoeringsprogramma is in 2023 gestart. Per programma wordt de voortgang van het uitvoeringsprogramma toegelicht. In deze eerste rapportage is deze informatie nog niet zo uitgebreid omdat we net zijn gestart. De werving van de extra vacatures die met de vaststelling van het uitvoeringsprogramma aan de organisatie zijn toegekend is in volle gang. De dynamiek op de arbeidsmarkt leidt er ook toe dat veel collega's ervoor kiezen om een loonbaanstap elders te maken. Er ontstaan daardoor ook weer vacatures. Het is dan ook voor de organisatie een behoorlijke uitdaging om alle formatie goed ingevuld te krijgen. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt lukt het de gemeente gelukkig toch om gekwalificeerd personeel aan te trekken. Diverse nieuwe medewerkers zijn al verwelkomd in de gemeente. De komende maanden volgen er zeker meer. Het wegwijs maken van de nieuwe collega’s heeft aandacht, om hen optimaal aan ons te binnen en hen spoedig operationeel te laten zijn. Waar de werving van personeel nog niet succesvol is, wordt ingehuurd om geen vertraging op te lopen in de uitvoering. Bij het taakveld verkeer is daar wel sprake van.

Cao-ontwikkelingen

In het eerste kwartaal van 2023 is er een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren overeengekomen, die van toepassing is op geheel 2023. De vergoedingen en toelagen voor politieke ambtsdragers en bestuurders zijn na het opstellen van de begroting 2023 ook geïndexeerd. De effecten van beide mutaties zijn structureel en opgenomen in deze rapportage.

Prijsindexatie investeringen

Tot slot zien we in deze bestuursrapportage ook de consequenties van stijgende bouw- en materiaalkosten. Door de diverse crises en marktwerking, blijven de kosten voor ontwikkeling, beheer en onderhoud van vastgoed en de openbare ruimte stijgen. In deze bestuursrapportage is een indexatie van de investeringen opgenomen om de hoogte van de kredieten te laten aansluiten bij de marktprijzen. De verwachting is dat deze stijging de komende periode zal aanhouden en langdurig effect gaat hebben op onze begroting.

Verdeling stelpost  energie kadernota 2023
In de kadernota 2023 was een stelpost energie opgenomen om de enorme prijsstijgingen van gas en elektra te bekostigen. Inmiddels heeft er een aanbesteding van een nieuw contract energie plaatsgevonden. Deze stelpost wordt in de 1e bestuursrapportage verdeeld naar de producten in de programma's. Het resultaat is een budgetneutrale wijziging.

Financiële afwijkingen

(bedragen x € 1.000;  + = voordeel/ - = nadeel)

Prg.

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

2027

01

Bestuurlijke zaken

-59

-76

-8

-8

-8

02

Veiligheid en handhaving

-12

-12

-12

-12

-12

03

Dienstverlening

-98

-91

-101

-101

-108

04

Omgevingskwaliteit

-41

70

70

72

73

05

Zorg en ondersteuning

202

199

199

200

200

06

Sociale basis

-345

-112

-56

-132

-114

07

Duurzaamheid

3

3

3

3

3

08

Lokaal ondernemerschap

-36

0

0

0

0

09

Openbaar groen, water en infra

-884

-328

-443

-458

-445

10

Grondzaken en vastgoed

1.667

1.560

1.487

1.488

1.488

Alg. dekkingsmiddelen

-91

-134

-34

-36

-1.253

Overhead

-727

-522

-542

-563

-578

Reserves

93

-1.478

-1.478

-1.478

-1.478

Totaal

-329

-919

-912

-1.024

-2.231

Saldo 1e bestuursrapportage 2023
Het saldo is te analyseren in 2 componenten: afwijkingen reguliere bedrijfsvoering en afwijkingen als gevolg van invloeden van buitenaf. De laatste component heeft binnen de 1e bestuursrapportage de grootste invloed. Het zijn onderwerpen zoals de nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren, de decembercirculaire, de dividenduitkering BNG en de zorgkosten waarop de gemeente lopende het jaar weinig tot geen invloed kan uitoefenen maar waarvan de bedragen behoorlijk fluctueren. Dit leidt weer tot grote bewegingen in het saldo van de begroting. De afwijkingen die een groot effect hebben op het saldo worden hieronder toegelicht:

Decembercirculaire 2022:
De decembercirculaire 2022 waarover uw raad is geïnformeerd via een RIB is structureel verwerkt in deze 1e bestuursrapportage.

Dividenduitkering BNG:
De Bank Nederlandse Gemeenten ( BNG) heeft over het verslagjaar 2022 een nettowinst gerealiseerd van € 300 miljoen, een 27%-stijging ten opzichte van 2021 (€ 236 miljoen). Belangrijke oorzaak hiervan is het een stijging van het renteresultaat en een hoger gerealiseerd resultaat financiële transacties uit hoofde van de liquiditeitsportefeuille. Ten opzichte van de begrote dividenduitkering geeft dit een voordeel van € 302.000.

Cao gemeenteambtenaren:
Onlangs hebben de sociale partners een akkoord gesloten over de CAO voor 2023. Dit akkoord gaat uit van een gemiddelde loonstijging van 9% en leidt dus tot structureel € 509.000 hogere salariskosten binnen de overhead.

Verkoop gronden:
De verkoop van het Mollebos geeft een incidenteel voordeel ten opzichte van de begroting van € 462.000.

Stichting sociale dorpsteams:
De stichting Sociale Dorpsteams ondervindt ook de gevolgen van de loon en prijsstijgingen en tevens is sprake van extra taken in het kader van de Jeugdbescherming en Beschermd Wonen. Verder is sprake van een kleine voordelige afwijking op kapitaallasten. Het betreft een nadeel op dit product van € 320.000.

Individuele voorzieningen Jeugdwet
Door de groter dan verwachtte afname (volume) aan (verblijf)zorg door de Wet wijziging Woonplaatsbeginsel, kan de voorziene prijsstijging van € 522.000 voor deze zorg gedekt worden uit de initiële kostenplaats Essentiële functies. Het levert op dit product een voordeel op van € 522.000.

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2023 17:39:02 met de export van 05/30/2023 17:32:34