Verwachte afwijkingen

05. Zorg en ondersteuning

Beleidsmatige afwijkingen

Integraal Zorg Akkoord
Het ministerie van VWS  sloot gezamenlijk met een groot aantal partijen in de zorg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het  Integraal Zorg Akkoord (IZA). Dit akkoord bevat integrale afspraken die ervoor moeten zorgen dat de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar blijft. Het IZA wordt verder uitgewerkt op regionaal ZOU (Zuidoost Utrecht) en bovenregionaal niveau.

Individuele voorzieningen Werk en Inkomen
De gemeente constateert een daling van het uitkeringsbestand, dat betekent dat er in 2022 minder bijstandsuitkeringen zijn verstrekt en de gemeente geen tekort op de gebundelde uitkering meer heeft. Daarom doet de gemeente ook geen aanvraag meer voor de vangnetregeling en ontvangt de gemeente geen baten meer vanuit de regionale ontschottingsafspraken. De verwachting is dat deze trend zich in 2023 doorzet. De gemeente verwerkt deze effecten op basis van de Voorjaarsnota van de regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI). in de tweede bestuursrapportage 2023 omdat de Voorjaarsnota RDWI momenteel nog niet beschikbaar is.

Energietoeslag
De Wet energietoeslag 2023 gaat waarschijnlijk  juni 2023 in. De gemeente  heeft in de decembercirculaire 2022 al € 500 per huishouden voor mensen met een inkomen rond het bijstandsniveau ontvangen. Deze middelen beschouwt de gemeente als vooruit ontvangen, want alleen dan ontvangt de gemeente aanvullend nog € 800 per huishouden voor mensen die rond moeten komen van een sociaal minimum. Op deze manier kan de gemeente nadat de Wet van kracht wordt  € 1.300 per huishouden voor mensen met een inkomen rond het bijstandsniveau uitkeren. Vanwege de onzekerheden over de uitkering, vertaalt de gemeente de financiële resultaten in de tweede bestuursrapportage.  

Individuele voorzieningen Wmo- Beschermd Wonen
De gemeenteraad stelde op 23 maart jl. het regioplan Beschermd Wonen vast. Hierin staan de (financiële) samenwerkingsafspraken voor de door-decentralisatie Beschermd Wonen. Deze doordecentralisatie gaat naar alle waarschijnlijkheid in op 1 januari 2024 (het wetsvoorstel met aanpassing van het woonplaatsbeginsel is aan de tweede kamer aangeboden, op dit moment is het onduidelijk wanneer deze behandeld wordt). Het jaar 2023 is een voorbereidingsjaar. In de afspraken staat dat er vanaf 2023 lokaal maatwerk budget voor iedere gemeente beschikbaar is voor het inzetten van lokale Wmo-ondersteuning. Dit kunnen subsidies of opdrachten aan partijen zijn om de decentralisatie mogelijk te maken maar ook extra uren maatwerk Wmo-begeleiding. De hoogte van dit lokale maatwerk budget is nu bekend. In de concept-werkbegroting beschermd wonen van de regio ZOU is een bedrag van € 129.000 beschikbaar voor Utrechtse Heuvelrug en dit bedrag verwerkt de gemeente budgetneutraal in de gemeentelijke begroting.

Regionale netwerksamenwerking Zuidoost Utrecht
Binnen het sociaal domein werkt de gemeente samen met de gemeenten Bunnik, De Bilt, Wijk bij Duurstede en Zeist. Vanuit deze samenwerking wordt gezamenlijk ingekocht en het contractbeheer en -management uitgevoerd voor zorgvormen vanuit de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning. Ook op andere inhoudelijke opgaven binnen het sociaal domein werkt de gemeente steeds intensiever samen en dit vraagt een verdergaande professionalisering. Daarom is gekozen voor de constructie van een gastheergemeente, waar regionale medewerkers hun basis vinden. De gemeente Utrechtse Heuvelrug gaat deze rol vervullen.
De intensievere samenwerking wordt van gemeenten gevraagd gezien de landelijke ontwikkelingen rond het Integraal Zorgakkoord (IZA), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het toekomstscenario Jeugdbescherming.

Gelijktijdig merkt de gemeente ook hier een steeds grotere problematiek op de arbeidsmarkt, waardoor het inhuren van (duurder) personeel soms onvermijdelijk is.
Daarom verwacht de gemeente stijgende kosten in het kader van de regionale samenwerking. Dit gaat naar verwachting ook financiële effecten hebben in het lopende begrotingsjaar. De gemeente verwacht hier medio 2023 meer zicht op te hebben.

Uitvoeringsprogramma

Buiten de hierboven genoemde ontwikkelingen is op dit moment  geen sprake van beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van het uitvoeringsprogramma.

Financiële afwijkingen

Mutaties exploitatie

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Alg. voorz Sociale dorpsteams

4.503

4.823

320

N

S

Individuele voorz: Werk en inkomen

6.011

6.011

0

-

-

Individuele voorzieningen Wmo

9.895

9.895

0

-

-

Individuele voorzieningen Jeugdwet

14.471

13.949

522

V

S

* I=Incidenteel, S=Structureel

Algemene voorzieningen Sociale dorpsteams € 320.000 (N) (I)
De stichting Sociale Dorpsteams ondervindt ook de gevolgen van de loon en prijsstijgingen en tevens is sprake van extra taken in het kader van de Jeugdbescherming en Beschermd Wonen. Verder is sprake van een kleine voordelige afwijking op kapitaallasten


Individuele voorzieningen Werk en inkomen
In 2023 vraagt de gemeente een voorschot aan bij het Rijk van de € 75.000 voor de specifieke uitkering (SPUK) brede ondersteuning kinderopvangtoeslag. De gemeente vraagt de SPUK aan voor het maximale dat wordt verwacht, omdat de omvang van de kosten niet gering is. De gemeente raamt kosten en baten  budgetneutraal, vanwege de volledige vergoeding door het Rijk.  


Individuele voorzieningen Wmo
In 2023 ontvangt de gemeente uit Utrecht € 129.000 voor lokaal maatwerk Beschermd Wonen. In te zetten voor extra lokale Wmo-begeleidingsuren of voor subsidies/opdrachten ten behoeve van de beweging naar meer Beschermd Thuis. De gemeente raamt inkomsten en uitgaven budgetneutraal.

Individuele voorzieningen Jeugdwet € 522.000) (V) (S)
Door de groter dan verwachtte afname (volume) aan (verblijf)zorg door de Wet wijziging Woonplaatsbeginsel, kan de voorziene prijsstijging voor deze zorg gedekt worden uit de initiële kostenplaats Essentiële functies.

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2023 17:39:02 met de export van 05/30/2023 17:32:34