Verwachte afwijkingen

10. Grondzaken en vastgoed

Beleidsmatige afwijkingen

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Uitvoeringsprogramma

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Mutaties exploitatie

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Vastgoed

1.514

1.193

321

V

I/S

Grondexploitaties en AOK's

-453

-453

0

-

-

Informatievoorziening

393

393

0

-

-

Overige baten en lasten

1.511

166

1.345

V

S

* I=Incidenteel, S=Structureel

Mutaties reserves en voorzieningen

Afwijking

N/V

I/S

Reserve onderhoud gebouwen

22

V

I

Vastgoed € 321.000 (V) (I/S)
Verkoop Mollebos en gewijzigde huurinkomsten € 414.000 (V) (I/S)
Begin dit jaar is er een eenmalige opbrengst van € 462.000 gerealiseerd uit de verkoop van het Mollebos in Driebergen. Dit voordeel wordt volgens het collegebesluit in deze bestuursrapportage verwerkt.

Daarnaast er een nadelig structureel effect van € 54.000 op de huurinkomsten van gebouwen en gronden. Op basis van de realisatie 2022 is een jaarprognose opgesteld van te ontvangen huren en erfpacht voor het Cultuurhuis en andere gemeentelijke gronden en gebouwen. Hieruit blijkt dat door minder gebruik het inkomstenbudget structureel verlaagd wordt. Het restant betreft diverse kleine verschillen van € 6.000 voordelig.
Gas en elektra € 158.000 (N) (S)
Dit is een verhoging van het budget voor gas en elektra op ons eigen vastgoed. Het betreft een budgetneutrale mutatie. De stelpost energie van de kadernota 2023 wordt in deze bestuursrapportage verdeeld over de diverse producten in de begroting. In de loop van 2023 ontstaat meer duidelijkheid over  de hoogte van de werkelijke besteding. Mogelijk leidt dit tot een bijstelling in de tweede bestuursrapportage.

OZB € 65.000 (V) (S)
Dit is een verlaging van het budget voor ozb-niet woningen. Het betreft een budgetneutrale mutatie. De stelpost voor verhoging van de ozb-niet woningen volgens het amendement 'belasting verhoging' wordt in deze bestuursrapportage verdeeld over de diverse producten in de begroting.

Overige baten en lasten € 1.345.000 (V) (S)
Dit is een verlaging van de stelpost energie uit de kadernota 2023. Het betreft een budgetneutrale mutatie. De stelpost energie van € 1.350.000 wordt in deze bestuursrapportage verdeeld over de diverse producten in de begroting. Het restant betreft diverse kleine verschillen van € 5.000 nadelig.

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2023 17:39:02 met de export van 05/30/2023 17:32:34