Verwachte afwijkingen

01. Bestuurlijke zaken

Beleidsmatige afwijkingen

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Uitvoeringsprogramma

In het Uitvoeringsprogramma Groen en Duurzaam Doen is ook een hoofdstuk opgenomen over Bestuurlijke Waarden. De eerste stappen op dit vlak worden gezet. Het meest concreet bij het werken met scenario’s en/of de A5-A4-A3 methode. Diverse onderwerpen zijn op deze manier vooraf bij de raad gekomen om uitgangspunten mee te geven voor het ontwikkelen van plannen of beleid. Dit zijn de prijsprikkel voor Afvalscheiding, de cultuurnota, het nieuw te maken Integraal Huisvestingsplan Onderwijs, en recent in procedure de Woonzorgvisie.
Als het gaat om het contact met inwoners is er meer aandacht voor de informerende rol van de gemeente bij planvorming van externe initiatiefnemers. In juni is er een avond met de raad over de participatie bij de omgevingswet en na de zomer over participatie bij gemeentelijke initiatieven. In het kader van ruimte en regels is er in dit verband ook een avond met de raad georganiseerd met als thema dilemmalogica. Op deze manier wordt op diverse onderdelen gewerkt aan het vormgeven van het thema Bestuurlijke Waarden.

Het onderzoek naar de financiële en beleidsmatige kaders voor verbonden partijen is naar verwachting voor het zomerreces afgerond en zal dan aangeboden worden.

Financiële afwijkingen

Mutaties exploitatie

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Raad

1.051

1.118

67

N

I/S

College

1.072

1.080

8

V

S

* I=Incidenteel, S=Structureel
Raad € 67.000 (N) (I/S)
Dit nadeel dat ontstaat bestaat uit twee onderdelen:
- de tijdelijke uitbreiding voor 2023 en 2024 bij de griffie gezien de aanhoudende druk van werkzaamheden (€ 51.000)
- diverse kleine verschillen (€ 16.000)

College € 8.000 (V) (S)
- Diverse kleine verschillen.
Er ligt een aansprak op de voorziening wachtgeld wethouders van € 164.000. Dit bedrag moet wettelijk worden opgenomen als te vormen voorziening tot en met juni 2025. Het gaat hier om een budgetneutrale wijziging.

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2023 17:39:02 met de export van 05/30/2023 17:32:34