Home

Algemeen

Via de bestuursrapportages rapporteert het college aan de raad over de uitvoering van het lopende jaar. De bestuursrapportage is een afwijkingenrapportage en gaat uit van het principe dat als de zaken lopen zoals gepland, er geen melding is. De eerste bestuursrapportage leidt tot aanpassingen van de begroting, waardoor ook een nieuw te verwachten financieel resultaat ontstaat. Dit financieel perspectief zal in de loop van het jaar nog veranderen. Als gevolg van de mei-, september- en decembercirculaire van het gemeentefonds en door de tweede bestuursrapportage 2023 en overige ontwikkelingen wordt dit financieel resultaat nog beïnvloed.

Wat staat er in deze bestuursrapportage?

In de begroting 2023 zijn we gestart met een nieuwe programma-indeling. Hierdoor is de begroting van 12 naar 10 programma's gegaan. Er hebben ook verschuivingen tussen programma's plaatsgevonden waar taken volgens de richtlijnen thuishoren.

De volgende onderdelen worden in de rapportage uitgewerkt:
A. Financiële effecten uit de jaarrekening 2022
Uit de jaarrekening 2022 vloeien enkele financiële effecten voort die in deze bestuursrapportage zijn opgenomen. Belangrijke post hierin is het financiële effect van de analyse van de investeringskredieten eind 2022 (afsluiten en herfaseren (onderschrijding/overschrijding) waarbij de kapitaallasten structureel doorwerken in de meerjarenbegroting.

Deze structurele effecten hebben zich al in 2022 gemanifesteerd en vragen geen (raads-)afweging of bijsturing meer. Vanwege het budgetrecht van de raad is het echter nodig dat uw raad de begrotingswijzigingen vaststelt om deze effecten in de meerjarenbegroting 2023 en verder te kunnen verwerken.

B. Investeringskredieten 2023
Aanvullend zijn de afwijkingen op investeringskredieten 2023 in deze bestuursrapportage opgenomen. Dit in verband met de structurele effecten van de kapitaallasten op de begroting en ter toetsing van de haalbaarheid van het voorgenomen investeringsplan.

C. Budgetneutrale afwijkingen/wijzigingen
Dit zijn wijzigingen zonder effect op het begrotingssaldo, zoals de verschuiving van budgetten tussen programma’s. Met het vaststellen van deze rapportage autoriseert u tevens deze begrotingswijzigingen. Daarnaast zijn er mutaties die worden verrekend met een reserve waarover u op een eerder moment al besloten heeft verwerkt in deze rapportage. Ook deze zijn budgetneutraal.

D. Overige ontwikkelingen/ beleidsmatige- en financiële afwijkingen
Wij informeren u over de beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting (inclusief de toelichting op posten vanuit de decembercirculaire 2022). Daarnaast vindt u de financiële afwijkingen op de doelstellingen en de inzet van budgetten ten opzichte van de vastgestelde begroting 2023. Hiermee wordt de begroting bijgesteld. Bij de toelichting op de financiële afwijkingen beperken we ons in principe tot de verschillen groter dan € 25.000. In onderstaande tabel zijn de afwijkingen (ook <25.000,-) op de programma’s en overige overzichten opgenomen.  Deze pagina is gebouwd op 05/30/2023 17:39:02 met de export van 05/30/2023 17:32:34