Bijlagen

Overzicht van baten en lasten

(bedragen x € 1.000); + = voordeel / - = nadeel

Code

Omschrijving

Begroting 2023 Primitief

Begrotings-wijz. t/m mrt

Financiële afwijkingen 1e Berap

Begroting 2023 na wijzigingen

Lasten

-115.468

-3.544

-6.464

-125.477

PRG01

Bestuurlijke zaken

-2.338

-42

-524

-2.904

PRG02

Veiligheid en handhaving

-4.603

-110

-3.033

-7.747

PRG03

Dienstverlening

-4.329

-81

-214

-4.624

PRG04

Omgevingskwaliteit

-3.447

-376

-41

-3.864

PRG05

Zorg en ondersteuning

-46.813

-138

-48

-46.999

PRG06

Sociale basis

-19.045

-189

-1.010

-20.245

PRG07

Duurzaamheid

-2.116

-882

-956

-3.955

PRG08

Lokaal ondernemerschap

-863

-134

-36

-1.033

PRG09

Openbaar groen, water en infra

-21.613

-1.358

-1.869

-24.840

PRG10

Grondzaken en vastgoed

-10.301

-234

1.269

-9.266

Baten

41.488

12

6.861

48.360

PRG01

Bestuurlijke zaken

59

466

525

PRG02

Veiligheid en handhaving

124

3.021

3.145

PRG03

Dienstverlening

1.973

117

2.090

PRG04

Omgevingskwaliteit

34

23

57

PRG05

Zorg en ondersteuning

11.432

250

11.682

PRG06

Sociale basis

2.713

665

3.378

PRG07

Duurzaamheid

176

959

1.135

PRG08

Lokaal ondernemerschap

215

215

PRG09

Openbaar groen, water en infra

17.192

-11

985

18.166

PRG10

Grondzaken en vastgoed

7.569

398

7.967

Resultaat

-73.980

-3.533

397

-77.116

(bedragen x € 1.000) ;  + = voordeel / - = nadeel

Code

Omschrijving

Begroting 2023 Primitief

Begrotings-wijz. t/m mrt

Financiële afwijkingen 1e Berap

Begroting 2023 na wijzigingen

Lasten

-18.194

-896

-741

-19.831

Alg. dekkingsmiddelen

-703

-144

-36

-883

Overhead

-17.366

-752

-705

-18.823

Onvoorzien

-125

-125

Baten

94.953

5.299

-77

100.175

Alg. dekkingsmiddelen

94.289

5.299

-55

99.533

Overhead

664

-22

642

Resultaat

76.759

4.403

-819

80.344

Totaal lasten en baten

2.779

871

-422

3.228

Nr

Omschrijving

Begroting 2023 primitief

Begrotings- wijz. t/m mrt

Financiële afwijkingen 1e berap

Begroting 2023 na wijzigingen

Geraamde totaal van saldo baten en lasten

2.779

871

-422

3.228

Mutaties reserves

1

Bestuurlijke zaken

0

0

0

0

2

Veiligheid en handhaving

0

0

0

0

3

Dienstverlening

0

0

0

0

4

Omgevingskwaliteit

0

0

71

71

5

Zorg en ondersteuning

0

0

0

0

6

Sociale basis

0

0

0

0

7

Duurzaamheid

0

0

0

0

8

Lokaal ondernemerschap

25

0

0

25

9

Openbaar groen, water en infra

0

0

0

0

10

Grondzaken en vastgoed

-795

-1.891

22

-2.664

Subtotaal mutaties reserves

-770

-1.891

93

-2.568

Geraamde resultaat

2.009

-1.021

-329

659

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2023 17:39:02 met de export van 05/30/2023 17:32:34