Home

Algemeen

Bij het vaststellen van de begroting 2023 was het begrotingssaldo 2023 € 2 miljoen (positief), vervolgens zijn er nog raadsbesluiten in 2023 genomen voor € 1 miljoen (negatief). Na verwerking van de 1e bestuursrapportage (€ 0,3 miljoen negatief) is het begrotingssaldo 2023 € 0,7 miljoen (positief).

In onderstaande tabel wordt het effect van het financieel resultaat van deze eerste bestuursrapportage ten opzichte van het begrotingsresultaat gepresenteerd.

(bedragen x € 1.000); + = voordeel/ - = nadeel

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

2027

Primaire begroting 2023-2027

2.009

3.160

3.860

-2.045

None

Begrotingswijzigingen tot 1e Berap

-1.021

-1.697

-1.892

-2.102

None

Begrotingswijzigingen 1e Berap

-329

-919

-912

-1.024

None

Saldo meerjarenbegroting incl.
1e Berap

659

545

1.057

-5.171

-3.245

In onderstaande tabel wordt het structurele effect op de meerjarenbegroting van de eerste bestuursrapportage ten opzichte van het begrotingsresultaat gepresenteerd per afwijking.

(bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

1.

Openbaar groen (tekort groen)

-117

-286

-286

-286

2.

CAO gemeente ambtenaren

-509

-509

-509

-509

3.

Bijgestelde begroting St Sociale Dorpsteams

-322

-322

-322

-322

4.

Bijstelling budgetten Jeugd

522

522

522

522

5.

Decembercirculaire

-382

-430

-428

-433

6.

Indexatie sportaccommodaties

-63

-63

-63

-63

7.

Bijstelling Omgevings Ontwikkeling

-86

-86

-86

-86

8.

Leerlingenvervoer

-115

-65

0

0

9.

BNG dividend

302

240

240

240

10.

Kapitaallasten

62

145

17

-90

11.

Diverse kleine afwijkingen

21

2

2

2

Structurele mutaties meerjaren begroting

-687

-851

-912

-1.024

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2023 17:39:02 met de export van 05/30/2023 17:32:34