Verwachte afwijkingen

02. Veiligheid en handhaving

Beleidsmatige afwijkingen

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft per 9 mei 2022 een gemeentelijke opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen geopend. In 2023 is vanwege de nog altijd durende oorlog voortzetting van de opvang noodzakelijk. Daarvoor worden kosten gemaakt die naar verwachting volledig door het Rijk worden vergoed. De kosten die gemaakt worden hebben betrekking op huur van de locatie, kosten voor nutsvoorzieningen, de inzet en inhuur van een locatiemanager en (additionele) ambtelijke capaciteit, kosten voor beveiliging en woonbegeleiding. Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf 'Opvang Oekraïners'

Uitvoeringsprogramma

Per 1 mei is de adviseur crisisbeheersing gestart binnen de gemeente. Met deze functionaris zijn wij beter voorbereid om complexe veiligheidsvraagstukken integraal te benaderen vanuit de gehele gemeentelijke organisatie. Daarnaast kunnen we met extra expertise op openbare orde en veiligheid de kritische processen en structuren optimaal borgen met gedegen beleidsvorming.

Financiële afwijkingen

Mutaties exploitatie

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Openbare orde en veiligheid

1.106

1.118

12

N

S

* I=Incidenteel, S=Structureel

Openbare orde en veiligheid € 12.000 (N) (S)
Diverse kleine verschillen.

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2023 17:39:02 met de export van 05/30/2023 17:32:34