Verwachte afwijkingen

06. Sociale basis

Beleidsmatige afwijkingen

Brede SPUK-regeling
Aankondiging van (gedeeltelijk) extra middelen. In het eerste kwartaal van 2023 heeft het Rijk een Brede Specifieke Uitkering (SPUK) opengezet behorend bij het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Sportakkoord II. De gemeente heeft op alle onderdelen deze Brede SPUK aangevraagd en ontvangt daardoor (gedeeltelijk) extra middelen in de jaren 2023 t/m 2026. Op het onderdeel Brede Regeling Combinatiefuncties ontvangt de gemeente per 2023 minder financiering. Het tekort wat daardoor ontstaat kan opgevangen worden door financiering vanuit andere onderdelen van de Brede SPUK.

Onderwijshuisvesting

Voor de investeringen voor de projecten uit de herijking Intergraal Huisvestingsplan (IHP) 2021-2024 waren de jaarlasten al wel meegenomen, maar de investeringskredieten nog niet. In raadsvoorstel 19282 – 'Financieren IHP projecten' is besloten dat de gemeente ook zelf gaat investeren. Voor de investeringskredieten komen aparte raadsvoorstellen per project.

De kosten van de vervanging van de noodlokalen bij De Uilenburcht zijn hoger uitgevallen dan verwacht door de enorme prijsstijgingen in de markt. Het verhogen van de lening via schatkistbankieren, waarmee de lokalen zijn gefinancierd, is niet mogelijk.  Daarom financiert de gemeente de extra kosten middels een investeringskrediet. De kapitaallasten stijgen hierdoor in beperkte mate.

Door indexering en stijging van het aantal uren valt de klokurenvergoeding (voor gymonderwijs) dit jaar hoger uit.

Er is een OHBA-vergoeding (onderwijshuisvestingsbudget asielzoekers) aangevraagd nadat de bestuursovereenkomst voor het Asielzoekerscentrum (AZC) per 2023 is verlengd. Als deze vergoeding wordt uitgekeerd zal hiermee vervangende huisvesting voor de AZC-school bij de Hoogstraat worden gerealiseerd.


SPUK OV-ambassadeurs
Aankondiging van extra middelen. Voortvloeiend uit het beleidsdocument ‘Richtlijnen vernieuwing uitvoering doelgroepenvervoer’ heeft de gemeente een aanvraag ingediend voor de SPUK OV-ambassadeurs. Met de inzet van OV-ambassadeurs wil de gemeente senioren vertrouwd en wegwijs maken in het reizen met het Openbaar Vervoer (OV). Met als achterliggende gedachte dat senioren hierdoor langer in staat zijn om zelfstandig met het OV te reizen en dit vereenzaming tegengaat. Tevens kan dit ertoe leiden dat men later of geen beroep doet op een Wmo-vervoersvoorziening. De Provincie Utrecht heeft toegestemd dat, wanneer de SPUK vanuit het Rijk niet of gedeeltelijk toegekend wordt, zij hiervoor garantstaat vanuit de middelen die horen bij het programma ‘Vernieuwing doelgroepenvervoer en Aanvullende Openbaar Vervoer (AOV)’.

Uitvoeringsprogramma

Uitvoeringsagenda Samen Leven, Samen Doen
Aan de gemeenteraad is eind maart 2023 de uitvoeringsagenda Samen Leven, Samen Doen ter vaststelling voorgelegd. De uitgaven die de voorgestelde acties/inspanningen uit de uitvoeringsagenda met zich meebrengen, vinden in beginsel allemaal dekking binnen de gemeentelijke begroting al dan niet met de inzet van middelen die de gemeente via Specifieke Uitkeringen (SPUK-GALA) van het Rijk ontvangt. Voorstellen waarvoor in de begroting nog geen dekking is, worden in een later stadium met een apart raadsvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.

Financiële afwijkingen

Mutaties exploitatie

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Onderwijshuisvesting

3.413

3.477

64

N

I

Alg. Voorzieningen Jeugd

2.036

2.151

115

N

I

Leefbaarheid Welzijn

1.526

1.527

1

N

S

Sportaccommodaties

2.537

2.670

133

N

S

Maatschappelijk vastgoed

264

297

33

N

S

Alg. Voorzieningen Wmo

1.591

1.591

0

-

-

* I=Incidenteel, S=Structureel

Onderwijshuisvesting € 64.000 (N) (I)
Dit is een verhoging van het budget voor gas en elektra voor onderwijshuisvesting. Het betreft een budgetneutrale mutatie. De stelpost energie van de kadernota 2023 wordt in deze bestuursrapportage verdeeld over de diverse producten in de begroting. In de loop van 2023 ontstaat meer duidelijkheid over  de hoogte van de werkelijke besteding. Mogelijk leidt dit tot een bijstelling in de tweede bestuursrapportage. Het restant betreft diverse kleine verschillen van € 2.000 nadelig.

Algemene voorziening Jeugd € 115.000 (N) (I)

In het laatste kwartaal van 2022 is een overeenkomst afgesloten met de regionaal gecontracteerde vervoerder. De overeenkomst gaat inhoudelijk over een tegemoetkoming in kosten voor extreme prijsstijging van brandstof en een compensatie voor kosten van werving personeel door een voortdurend tekort aan chauffeurs. De tegemoetkoming geldt voor een periode van twee schooljaren. Het aandeel van Utrechtse Heuvelrug in de regionale kosten is € 115.000 in 2023 en € 65.000 in 2024.

Leefbaarheid Welzijn € 1.000 (N) (S)
Diverse kleine verschillen

Sportaccommodaties € 133.000 (N) (S)
Indexatie € 63.000 (N) (S)
In de begroting 2023 zijn de budgetten voor exploitatiebijdragen geïndexeerd met 6,2%. Dit is op basis van de meest recente indexatie volgens het actuele consumentenprijsindexcijfer (CPI). Deze CPI is daarna gestegen naar 12% op het contractueel overeengekomen moment van indexatie.
De huurinkomsten zijn in de begroting 2023 geïndexeerd met 7,26% volgens de Harmonised Index of Consumer Prices (HICP). In de huurovereenkomsten is een indexatie volgens de CPI overeengekomen. Daarom moeten de huurinkomsten worden verhoogd tot 12% CPI-indexatie.
De budgetbijstelling die hieruit volgt bestaat uit een verhoging van het uitgavenbudget voor exploitatiebijdragen met € 94.000 en een verhoging van het budget voor huurinkomsten met € 31.000. Per saldo is de budgetverhoging van sportaccommodaties € 63.000.

Gas en elektra € 78.000 (N) (S)
Dit is een verhoging van het budget voor gas en elektra voor sportaccomodaties. Het betreft een budgetneutrale mutatie. De stelpost energie van de kadernota 2023 wordt in deze bestuursrapportage verdeeld over de diverse producten in de begroting. In de loop van 2023 ontstaat meer duidelijkheid over  de hoogte van de werkelijke besteding. Mogelijk leidt dit tot een bijstelling in de tweede bestuursrapportage.
Effect kapitaallasten € 8.000 (V) (I)
Diverse kleine verschillen


Maatschappelijk vastgoed € 33.000 (N) (S)
Dit is een verhoging van het budget voor gas en elektra. Het betreft een budgetneutrale mutatie. De stelpost energie van de kadernota 2023 wordt in deze bestuursrapportage verdeeld over de diverse producten in de begroting. In de loop van 2023 ontstaat meer duidelijkheid over  de hoogte van de werkelijke besteding. Mogelijk leidt dit tot een bijstelling in de tweede bestuursrapportage. Het restant betreft diverse kleine verschillen van € 6.000 nadelig.

Algemene voorzieningen Wmo
In 2023 ontvangt de gemeente uit de U-16 middelen voor Beschermd Wonen van Utrecht € 50.000 voor lokale infrastructuur Beschermd Wonen. Dit is in te zetten voor het sociaal beheer rondom een lokaal wooninitiatief en de stressorenaanpak dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug samen met De Bilt uitvoert en waarvoor Utrechtse Heuvelrug penvoerder is. De gemeente raamt inkomsten en uitgaven budgetneutraal.

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2023 17:39:02 met de export van 05/30/2023 17:32:34