Verwachte afwijkingen

04. Omgevingskwaliteit

Beleidsmatige afwijkingen

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Uitvoeringsprogramma

Vanaf april is de nieuwe beleidsmedewerker groen en landschap gestart met het doorontwikkelen van het groenstructuurplan. Daarnaast is opdracht gegeven aan een extern bureau voor het ontwikkelen en actualiseren van het bomenbeleid en herplantbeleid en het daarop aanpassen van de bomenverordening. Deze opdracht start binnenkort en nog voor de zomervakantie wordt hiervoor een raadssessie ingepland.
In het tweede kwartaal starten we met de verdere uitwerking van de transitie van het landelijk gebied en het bevorderen van de aanleg van kleine landschapselementen.

Uitvoeringsprogramma 3a.9 Doorlooptijden vergunningen verkorten:
We voeren een quickscan uit naar mogelijkheden om de doorlooptijden te verkorten. De uitvraag is in de markt gezet en de quickscan is opgestart.

Amendement 17 Voor het versnellen van de woningbouwopgave, door extra inzet op grote projecten:

Eind vorig jaar werd het lastig om nieuwe woningbouw initiatieven op te pakken. Door de beschikbaarstelling van gelden voor extra inzet, wordt inmiddels elk initiatief opgepakt. Daarnaast wordt gekeken welke externe ontwikkelingen van invloed zijn en opgelost kunnen worden, zodat woningbouw versneld gerealiseerd kan worden.  

Financiële afwijkingen

Mutaties exploitatie

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Maatschappelijk vastgoed

53

68

15

N

I

Musea

38

38

0

-

-

Wonen en recreatie

583

515

68

V

S

Leefomgeving

2.742

2.832

90

N

I

Vastgoed

87

90

3

N

I

Informatievoorziening

264

264

0

-

-

* I=Incidenteel, S=Structureel

Mutaties reserves en voorzieningen*

Afwijking

N/V

I/S

Reserve Allemanswaard

15

V

I

Reserve Boomveiligheid

56

V

I

Maatschappelijk vastgoed € 15.000 (N) (I)
Diverse kleine verschillen.

Wonen en recreatie € 68.000 (V) (S)
Bij de besluitvorming van de begroting 2023 is vanuit het amendement 'belasting verhoging' een structureel budget toegevoegd voor het versnellen van de woningbouwopgave. In deze bestuursrapportage wordt van dit budget een bedrag van € 90.000 verplaatst van programma 4 naar programma 3. Het restant betreft diverse kleine verschillen van € 22.000 nadelig.

Leefomgeving  € 90.000 (N) (I)
Actualisatie bomenverordening € 40.000 (N) (I)
Bij de besluitvorming van de begroting 2023 is vanuit het uitvoeringsprogramma een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de actualisatie van de bomenverordening. In deze bestuursrapportage wordt dit budget voor € 40.000 verplaatst van programma 9 naar programma 4. In Programma 9 is dit daarom ook opgenomen, echter als voordeel.

Bijdrage boomveiligheid € 50.000 (N) (I)
Dit is onderdeel van de bijdrage van de gemeente aan de boomveiligheid van diverse bospercelen. Uitvoering hiervan lag tot aan 2018 bij de recreatieschappen Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijn. In samenwerking met een 10-tal buurgemeenten is voor 5 jaar 2019-2023 een plan opgesteld voor het wegwerken van de achterstanden op gebied van boomveiligheid. Dit wordt uitgevoerd door Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Op basis van een geactualiseerde kostenprognose is de mutatie van de onttrekking uit de reserve Boomveiligheid € 56.000. Deze onttrekking is benodigd voor de financiële afwikkeling. De afronding van de werkzaamheden zal in het eerste halfjaar van 2023 plaatsvinden. Later dit jaar volgt een voorstel voor opheffen van de reserve Boomveiligheid. Diverse kleine verschillen van € 6.000 voordelig.

Vastgoed € 3.000 (N) (I)
Diverse kleine verschillen.

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2023 17:39:02 met de export van 05/30/2023 17:32:34