Investeringen

Effect van lopende investeringen begroting 2023

In deze eerste bestuursrapportage 2023 zijn de investeringskredieten geactualiseerd. Deze actualisatie heeft effect op de begrote kapitaallasten 2023-2026. Hieronder geven wij aan welke onderdelen in de actualisatie zijn meegenomen in het meerjarig effect op de kapitaallasten:

  1. De aangepaste planning jaar van afronding lopende investeringen 2023;
  2. Diverse kleine verschillen die betrekking hebben op de afgesloten investeringskredieten in de jaarrekening 2022;   
  3. Het rente-effect op de producten riolering en afval. Een afwijking op deze producten wordt verrekend met de voorzieningen en betekent een voordeel of een nadeel in de exploitatie;
  4. Voorgestelde correcties op bepaalde kredieten en voorstellen voor nieuwe kredieten die verder in de tekst worden toegelicht;
  5. Voorstel om bijna alle lopende investeringen 2023 te indexeren met 14,5%. Verder in dit hoofdstuk wordt er uitgebreid over gerapporteerd.

Bovenstaande actualisatie van de investeringskredieten heeft effect op de kapitaallasten. Deze financiële effecten zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Actualisatie planning lopende investeringen en diverse kleine verschillen

75.929

V

261.832

V

98.961

V

4.297

V

Nieuwe investeringen

3.667

N

10.267

N

10.267

N

Rente effect op producten riolering en afval

14.109

N

14.079

N

41.295

V

40.025

V

Indexering investeringen

98.760

N

112.674

N

123.832

N

Totaal

61.820

V

145.326

V

17.315

V

89.777

N

Toelichting op de financiële afwijkingen investeringskredieten

Hieronder volgt de toelichting op de nieuwe investeringskredieten en de afwijkingen op de lopende investeringen in 2023.

Indexering investeringskredieten

Indexering lopende investeringen 2023 met 14,5%:+€5,7 miljoen (lasten)
Door het aantrekken van de economie na corona eind 2021 en de start van oorlog in Oekraïne in februari 2022, zijn de prijzen van vooral bouwkosten vanaf 2022 enorm gestegen (een combinatie tekorten in aanbod van arbeid en materialen/grondstoffen).
Investeringskredieten worden (normaal gesproken) niet geïndexeerd. Investeringskredieten zijn gebaseerd op het actuele prijspeil ten tijde van vaststelling door de raad. In de jaren vóór 2022 bleek deze methode (plus het begroten van een post onvoorzien in een projectbegroting), vaak voldoende om de uitgaven te kunnen doen binnen het vastgestelde krediet. Door de genoemde ontwikkelingen in 2021 en 2022 zijn de vastgestelde kredieten en uitgaven tegen actuele prijzen sterk uit elkaar gaan lopen, en dit zal naar verwachting in 2023 nog verder oplopen. Relevant voor deze kredieten zijn wat wij noemen bouwkosten, een combinatie van kosten van materiaal (staal, hout, asfalt etc.) en loon.
Zonder een maatregel om de investeringskredieten voor de inflatie over 2022 en 2023 te corrigeren, is het zeer aannemelijk dat de kredieten onvoldoende zijn om succesvolle aanbestedingen te doen (wegens gebrek aan inschrijvingen) en om de benodigde uitgaven voor uitvoering te doen binnen het vastgestelde krediet. Bovendien is hierdoor een risico van noodzakelijke overschrijding van kredieten om het gewenste resultaat te bereiken, die leiden tot (tijdelijke) begrotingsonrechtmatigheden.
De investeringskredieten worden daarom eenmalig opgehoogd met 14,5%. Dit percentage is afgeleid van de (verwachte) prijsstijging van bouwkosten van openbare bronnen zoals ABN Amro en Rabobank, en is in lijn met wat andere (semi)overheidsorganisatie hebben gedaan. Hiermee verwachten we in de meeste situaties de prijsstijgingen te kunnen opvangen. Op incidentele knelpunten die desondanks blijven bestaan, komen we eventueel terug.
Voor de financiering van de extra kredieten kunnen eigen middelen worden aangewend. De indexering per individuele investeringskrediet is opgenomen in bijlage 1.5.2.

Nieuwe investeringskredieten

Noodlokalen De Uilenburcht €55.000 (lasten)
Door extreme prijsstijgingen is het krediet voor de noodlokalen niet toereikend. De financiering hiervoor is als enige pilot toegekend via schatkistbankieren. Het ministerie wil geen aanvullende financiering verstrekken op de oorspronkelijke aanvraag. Voorgesteld wordt om het aanvullend benodigd krediet van € 55.000 beschikbaar te stellen op de traditionele (gemeentelijke) wijze van financiering. Dit is in lijn met de besluitvorming van afgelopen december door uw raad, voor financiering van het huidige Integraal Huisvestingsplan (IHP) (raadsvoorstel 19282 – financieren IHP projecten).

Verbouw kantoorruimte Bosstraat 3 Driebergen €165.000 (lasten)
De brandweerkazerne in Driebergen wordt verbouwd. Eerder is besloten om een deel van de brandweerkazerne niet mee te nemen in de aanbesteding, omdat hier toen nog geen huurder/ gebruiker voor was gevonden.
De verbouwing van de kazerne is gestart. Echter de installaties (water, elektra, verwarming) blijken zodanig met elkaar verweven dat de installaties gelijktijdig moeten worden uitgevoerd. Daarbij is het uitvoeringstechnisch en financieel efficiënter om het verhuurbaar maken van de resterende ruimte gelijktijdig uit te voeren met de verbouw van de brandweerkazerne.

Budget neutrale aanpassingen

Herallocatie kredieten riolering:
Renovatie riolering Bergweg Maarn: +€150.000 (lasten)
De riolering in de Bergweg in Maarn is in dermate slechte staat dat het met spoed gerenoveerd moet worden. Er is pas dekking voor werken aan de riolering in Maarn in 2024.
Renovatie riolering Bakkersweg Maarn: +€60.000 (lasten)
In de riolering in de Bakkersweg is sprake van betonrot. Hierdoor vallen er gaten in de weg en moet dit riool met spoed worden gerenoveerd. In het investeringsplan is pas dekking voor werken aan de riolering in Maarn in 2024.
Relinen riolering Leersum: +€75.000 (lasten)
Dit jaar wordt in de gemeente het relinen van de riolering uitgevoerd. Ook in Leersum, maar daar is nog geen krediet voor.
Renovatie riolering Doorn: -€285.000 (lasten)
Voorgesteld wordt dit krediet te verlagen met €285.000 ter dekking van de rioolwerkzaamheden in Maarn en Leersum.

Infrastructuur Maarsbergen nazorg: +€21.000
Het project Infrastructuur Maarsbergen was in de jaarrekening 2022 afgesloten om te kunnen starten met afschrijven, maar het restant saldo is nog nodig voor afronding van het werk. Restant krediet beschikbaar stellen in een nieuw krediet voor de nazorgfase.

Administratieve correcties

Verkeersveiligheid en leefbaarheid buitengebieden (GVVP): +€975.000 (lasten)
In het raadsbesluit van het nieuwe uitvoeringsprogramma 2023 is bij beslispunt 5 besloten om een investeringskrediet van €975.000 beschikbaar te stellen voor Veiligheid en leefbaarheid buitengebieden. De technische uitvoering hiervan was niet meegenomen in de begrotingswijziging van het uitvoeringsprogramma.

Riolering ondertunneling Maarsbergen: -€106.000 (baten)
Met Prorail en de provincie is overeengekomen dat deze werkzaamheden deels vergoed worden met een bedrag van €106.000 dat verrekend wordt met de gemeentelijke bijdrage aan project ondertunneling Maarsbergen. Voorgesteld wordt om dit financieel voordeel van € 106.000 als baten toe te voegen aan het bestaande rioleringskrediet ondertunneling Maarsbergen.

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2023 17:39:02 met de export van 05/30/2023 17:32:34