Home

Bijlagen

(bedragen x € 1.000 ) ; + = voordeel / - = nadeel

Omschrijving wijziging

Progr

Programma naam

Bedrag

2023

-329

Aanpak energiearmoede

PRG07

Duurzaamheid

Afvalinzameling en begraven (uren toerekening)

PRG09

Openbaar groen, water en infra

Beschermd wonen

PRG05

Zorg en ondersteuning

Beschermd wonen

PRG06

Sociale basis

Bijgestelde begroting Stichting Sociale Dorpsteams 2023

PRG05

Zorg en ondersteuning

-322

Bijstelling Afval

PRG09

Openbaar groen, water en infra

Bijstelling budgetten Jeugd

PRG05

Zorg en ondersteuning

522

Bijstelling inkomsten begraafrechten

PRG09

Openbaar groen, water en infra

9

Bijstelling ODRU bijdrage

PRG07

Duurzaamheid

-8

Bijstelling Omgevings Ontwikkeling

PRG04

Omgevingskwaliteit

-15

Bijstelling Omgevings Ontwikkeling

PRG10

Grondzaken en vastgoed

-64

Bijstelling Omgevings Ontwikkeling

PRG12

Overhead

-22

Bijstelling Omgevings Ontwikkeling

PRG15

Reserves

15

Brede SPUK Gala

PRG06

Sociale basis

CAO gemeente ambtenaren

PRG01

Bestuurlijke zaken

-4

CAO gemeente ambtenaren

PRG12

Overhead

-504

CAO overigen

PRG01

Bestuurlijke zaken

-3

Correctie elektra/gas kosten

PRG02

Veiligheid en handhaving

Correctie elektra/gas kosten

PRG04

Omgevingskwaliteit

-5

Correctie elektra/gas kosten

PRG06

Sociale basis

-166

Correctie elektra/gas kosten

PRG08

Lokaal ondernemerschap

-36

Correctie elektra/gas kosten

PRG09

Openbaar groen, water en infra

-487

Correctie elektra/gas kosten

PRG10

Grondzaken en vastgoed

1.193

Correctie elektra/gas kosten

PRG12

Overhead

-221

Correctie materiële budgetten UVP/amendementen

PRG03

Dienstverlening

-90

Correctie materiële budgetten UVP/amendementen

PRG04

Omgevingskwaliteit

50

Correctie materiële budgetten UVP/amendementen

PRG09

Openbaar groen, water en infra

40

Correctie reserve boomveiligheid

PRG04

Omgevingskwaliteit

25

Correctie reserve boomveiligheid

PRG15

Reserves

-25

Decembercirculaire 2022

PRG03

Dienstverlening

7

Decembercirculaire 2022

PRG04

Omgevingskwaliteit

-32

Decembercirculaire 2022

PRG11

Alg. dekkingsmiddelen

-357

Dividend BNG JR 2022

PRG11

Alg. dekkingsmiddelen

302

Effect kapitaallasten berap 1 2023

PRG03

Dienstverlening

Effect kapitaallasten berap 1 2023

PRG04

Omgevingskwaliteit

2

Effect kapitaallasten berap 1 2023

PRG05

Zorg en ondersteuning

2

Effect kapitaallasten berap 1 2023

PRG06

Sociale basis

21

Effect kapitaallasten berap 1 2023

PRG09

Openbaar groen, water en infra

-23

Effect kapitaallasten berap 1 2023

PRG10

Grondzaken en vastgoed

8

Effect kapitaallasten berap 1 2023

PRG11

Alg. dekkingsmiddelen

-36

Effect kapitaallasten berap 1 2023

PRG12

Overhead

88

Extra lasten voorziening in vacatures

PRG12

Overhead

-53

griffie tijdelijke uitbreiding personeel

PRG01

Bestuurlijke zaken

-51

Herstructering begroting programma 10/9

PRG09

Openbaar groen, water en infra

-30

Herstructering begroting programma 10/9

PRG10

Grondzaken en vastgoed

30

Indexatie sportaccommodaties

PRG06

Sociale basis

-63

Isolatiemaatregelen

PRG07

Duurzaamheid

Kindregeling kinderopvangtoeslagaffaire

PRG05

Zorg en ondersteuning

kostensoort voorziening aanpassen

PRG01

Bestuurlijke zaken

Lease auto's

PRG02

Veiligheid en handhaving

-12

Lease auto's

PRG03

Dienstverlening

-15

Lease auto's

PRG04

Omgevingskwaliteit

16

Lease auto's

PRG07

Duurzaamheid

11

Leerlingenvervoer

PRG06

Sociale basis

-115

Ondertunneling Maarsbergen

PRG03

Dienstverlening

Onderwijsachterstandenbeleid

PRG06

Sociale basis

Openbaar groen (NUH)

PRG04

Omgevingskwaliteit

-81

Openbaar groen (NUH)

PRG15

Reserves

81

Openbaar groen (tekort groen)

PRG09

Openbaar groen, water en infra

-117

Opvang Oekraine 2023

PRG02

Veiligheid en handhaving

OZB aanpassing 1e berap

PRG04

Omgevingskwaliteit

-1

OZB aanpassing 1e berap

PRG06

Sociale basis

-22

OZB aanpassing 1e berap

PRG09

Openbaar groen, water en infra

-15

OZB aanpassing 1e berap

PRG10

Grondzaken en vastgoed

60

OZB aanpassing 1e berap

PRG12

Overhead

-16

Programma IV-samenwerking, regionaal IV-beleid.

PRG12

Overhead

Rente geldleningen

PRG11

Alg. dekkingsmiddelen

Reserve onderhoud gebouwen

PRG10

Grondzaken en vastgoed

-22

Reserve onderhoud gebouwen

PRG15

Reserves

22

Riolering (college standpunt voorziening & GRP)

PRG09

Openbaar groen, water en infra

Riolering (urentoerekening van wegen naar riolering)

PRG09

Openbaar groen, water en infra

SPUK Valwind

PRG09

Openbaar groen, water en infra

Storneren mutatie voorziening riolering

PRG09

Openbaar groen, water en infra

-262

Verkoop Mollebos

PRG10

Grondzaken en vastgoed

462

Voorziening pensioenen en waardeoverdracht

PRG01

Bestuurlijke zaken

Voorziening wachtgeld

PRG01

Bestuurlijke zaken

Totaal

-329

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2023 17:39:02 met de export van 05/30/2023 17:32:34